รีวิว (Testimonial)

รีวิว (Testimonial) ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำรับรองหรือรีวิวการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ สามารถแยกเนื้อหาของคุณออกเป็นหัวข้อ และแสดงการออกแบบที่สวยงาม แต่ละ element มีตัวเลือกการปรับแต่ง และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็ว

Testimonial 

In promotion and of advertising, a testimonial or show consists of a person's written or spoken statement extolling the virtue of a product.

Franklin Hudson
CTO, StartUp Hut

Star Testimonials

Online Magazine - October 2019

The best service in town

In promotion and of advertising, a testimonial or show consists of a person's written or spoken statement extolling the virtue of a product.

The term "testimonial" most commonly applies to the sales-pitches attributed to ordinary citizens, whereas the word "endorsement" usually applies to pitches by celebrities.

Basic Testimonial

“Feedback occurs when outputs of a system are routed back as inputs as part of a chain of cause-and-effect that forms a circuit or loop. The system can then be said to feed back into itself.”

Angie McQueenFrankwood

Star Ranking

5